Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Skolans pedagogik

De tre katolska skolorna i Sverige använder sig av Marchtal-pedagogiken som har utvecklats i katolska skolor i Tyskland och sedan anpassats till den svenska läroplanen. Den tar sin utgångspunkt i att vi är kallade till frihet och eleverna får därför lära sig frihet under ansvar och förtroende. Hur pedagogiken förverkligas avgör arbetslagen med skolledning, lärare, fritidspedagoger och förskollärare gemensamt. Pedagogiken har fyra grundläggande element: 

Tyst arbete tar sin utgångspunkt i frihetsbegreppet och har följande målsättning:

Här finns stora möjligheter till individualisering och hänsynstagande till varje elevs utvecklingsnivå. På ett djupare plan kan eleven finna sig själv. Koncentration, tålamod och självdisciplin tränas, samtidigt som eleven lär sig att rätt använda sin frihet och sin tid.

Samlingen syftar till att eleverna ska träna sin förmåga att lyssna på varandra, att våga tala och att vara trygga i gruppen. I en atmosfär av lugn och ro, tystnad och eftertanke finns möjlighet till självkännedom. Förståelse och respekt för varandra är en grundpelare i samlingen som kan ta sin utgångspunkt i etiska och existentiella frågor, bibliska berättelser eller kyrkoåret. Varje vecka har skolan även gemensamma samlingar där flera klasser deltar tillsammans.

Ämnesövergripande tematisk undervisning vänder sig till hela människan och syftar till att låta eleverna upptäcka den mångfacetterade världen omkring dem. Med basen i de samhälls- och naturorienterande ämnena samarbetar eleverna och de olika ämneslärarna för att belysa ett tema ur olika synvinklar. Eleverna lär sig att saker eller händelseförlopp alltid har flera sidor och att de olika perspektiven påverkar de frågor man ställer och de svar man får. På detta sätt utvecklas elevernas kritiska tänkande.

Ämnesundervisningen ska ge eleverna den nödvändiga fördjupningen i varje ämne. De små klasserna ger möjligheter att utgå från elevernas individuella förutsättningar. Eleverna har rätt till stöd, hjälp och – inte minst – utmaningar!

Nyheter